Poder notarial czy upoważnienie notarialne?

authorise

1. Czym jest i czemu służy upoważnienie notarialne?

Upoważnienie notarialne jest dokumentem na podstawie którego osoba fizyczna bądź prawna powołuje inną osobę jako swojego przedstawiciela ustawowego. W zależności od typu umocowania przedstawiciel może sprawować reprezentacje w postępowaniach prawnych, wykonywać akty prawne albo sprawować przewidzianą w umocowaniu reprezentację.

2. Ile tego typu zaświadczeń wydawanych jest w ciągu roku?

Realizacja tego typu upoważnień jest dość popularnym zjawiskiem w Hiszpanii. W 2013r. wydano 1.100,000 upoważnień notarialnych. Liczba ta zmalała o 19,6 %, w stosunku do roku 2007 (1.400,000 upoważnień notarialnych). Zgodnie z Consejo General del Notariado (generalna rada notariuszy) przyczyną spadku zainteresowania upoważnieniami jest mniejsza aktywność ekonomiczna. W ciągu tych 6 lat wrosła liczba podpisywanych upoważnień notarialnych w przypadku niezdolności do wykonywania czynności prawnych (6-krotny wzrost), pełnomocnictwa do decydowania o sposobie leczenia oraz kurateli.

3. Kto może upoważnić inną osobę na mocy upoważnienia notarialnego?

Upoważnić osobę do bycia przedstawicielem ustawowym może każda osoba fizyczna, która jest w pełni władz umysłowych i świadomie nadaje uprawnienia innej osobie. Aby to upoważnienie było skuteczne należy udać się do jednego z 3000 notariuszy praktykujących w Hiszpanii. Następnie należy przedstawić dokument, który poświadczy naszą tożsamość. Cena pełnomocnictwo notarialnego waha się w granicach między 25 € a 50 € w zależności od typu upoważnienia. Upoważnienie może być anulowane lub cofnięte w każdym momencie.

4. Jakie typy pełnomocnictw wyróżniamy ?

Notariusze twierdzą, iż jest tyle typów pełnomocnictw ile aktów i czynności prawnych, na które pozwala forma reprezentacji. Jose Manuel Garcia Collantes, przewodniczący Consejo General del Notariado potwierdza, iż wszystkie pełnomocnictwa wymagają odpowiedniej formy. Ponadto, notariusz powinien zorientować się w jakim celu dokonuje się upoważnienia. Można podzielić upoważnienia na dwie duże grupy: upoważnienia generalne i specjalne.

5. Czym jest upoważnienie generalne a czym specjalne?

Upoważnienia generalne to takie, w którym upoważniony otrzymuje możliwość działania w imieniu mocodawcy w charakterze generalnym i całościowym. Upoważnienie generalne jest tym, które nadaje pełnomocnikowi większe uprawnienia, włączając uprawnienie do rozporządzania majątkiem mocodawcy. Pełnomocnictwo procesowe jest najczęściej wystawianym pełnomocnictwem generalnym przez notariuszy w Hiszpanii. Pełnomocnictwa specjalne natomiast to takie, które upoważniają pełnomocnika do wykonywania czynności prawnych, skonkretyzowanych w tym upoważnieniu np. sprzedaż dóbr czy przyjęcie spadku.

6. Czy jest upoważnienie o charakterze prewencyjnym?

Według tej instytucji, „wzrost średniej długości życia oraz zwiększenie świadomości o możliwościach osób niepełnosprawnych związanych z starością czy chorobami zapoczątkował rozwój różnych formuł prawnych mających zapewnić wywołanie skutków prawnych dzięki pomocy przedstawiciela ustawowego odpowiadających woli osoby, która nie będzie mogła być przez nią osobiście wyrażona”. Tego typu upoważnienia prewencyjne wpłynęły na wzrost zawierania upoważnień sześciokrotnie w ciągu ostatnich siedmiu lat.

Ogólne lub specjalne upoważnienia to dokumenty notarialne, które pozwalają wyznaczyć osobę do działania reprezentującą interesy jej mocodawcy, na wypadek braku możliwości wyrażenia woli przez niego w sposób autonomiczny. Procedura otrzymywania tego upoważnienia jest taka sama jak w przypadku innych upoważnień. Nie jest możliwe umocowanie w przypadku, gdy w momencie umocowania stwierdzona już została niezdolność do czynnośći prawnych mocodawcy.

7. Czym jest kuratela?

Kuratela wymaga powołania opiekuna prawnego. Różni się ona od ogólnych uprawnień zapobiegawczych tym, iż ten typ upoważnienia wymaga zgody sądu na dokonanie czynności, jeśli chodzi o sprawy spadkowe osoby, która sama nie może prowadzić swoich spraw (małoletni, dziecko poczęte, osoba ubezwłasnowolniona). Kuratorem może zostać każda osoba, której osoba reprezentowana wyrazi na to zgodę i o ile nie ma celu zarobkowego (w Polsce kurator może wystąpić o stosowne wynagrodzenie za sprawowanie kurateli. Zasadniczo jest pokrywane z majątku osoby, dla której kurator został ustanowiony. Jeżeli natomiast osoba ta majątku nie posiada, wówczas wynagrodzenie pokrywa osoba, na której żądanie kurator został ustanowiony.)

8. Czym jest pełnomocnictwo do decydowania o sposobie leczenia?

Wreszcie, istnieją przypadki upoważnienia o decydowaniu o sposobie leczenia. Przepisy hiszpańskie w tej materii są różne zważywszy na autonomie terytorialne. W każdym przypadku należy złożyć oświadczenie woli w obecności pełnoletnich świadków, którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych. Upoważnienia te w swej treści poruszają kwestie takie jak np. zabiegi medyczne, na które osoba w przypadku niemożności wyrażenia zgody, ową zgodę wyraziłaby. Dana osoba może wyznaczyć jednego lub kilku pełnomocników, którzy będą jej przedstawicielami-pośrednikami ze służbą zdrowia. Uprawnieni na mocy tego upoważnienia mogą decydować w przypadku śmierci mocodawcy o oddaniu organów do celów leczniczych, naukowych bądź badawczych.

Zródła:

 1. http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/poderes-notariales

 2. http://cincodias.com/cincodias/2014/07/21/economia/1405956377_607411.html

 3. http://consulmex.sre.gob.mx/raleigh/index.php/component/content/article/15-documentacion/64-poderes-notariales

B.I. Szlęzak

O „procuradorze” słów kilka…

invisible-man-154567_640

Dla nas Polaków instytucja procuradora w postępowaniach sądowych jest całkowicia nieznana. W Hiszpanii natomiast bez jego udziału nie może się odbyć żadne postępowanie sądowe- jest niezbędny dla większości toczących się procesów sądowych.

Zgodnie z definicją, procurador jest gwarantem bezpieczeństwa jednostki biorącej udział w postępowaniu sądowym. Do jego obowiązków należą:

zapewnienie przejrzystości całego procesu sądowego, poprzez spełnianie oraz wypełnianie wszelkich decyzji i wymagań postawionych przez sąd.

gwarancja, iż postępowanie odbywa się według norm prawnych, a także iż jest ono zgodne ze stosowaniem zasad proceduralnych.

-zwolnienie poszczególnych osób biorących udział w sprawie z wielu wymogów, procedur i czynności przeprowadzanych w postępowaniu sądowym, za które własnie odpowiada procurador.

Funkcje Pełnomocnika Procesowego (procuradora)

Osoba procuradora nawiązuje do rzymskiej tradycji sądowej, gdzie osoba ta wówczas sprawowała rolę przedstawiciela. Z czasem jego rola ewoluowała i obecnie sprowadza się do sprawowania reprezentacji strony przed sądem na wszelkich etapach postępowania. Do jego funkcji zaliczamy:

 • Uczestnictwo w procesie oraz gotowość do wszelkich działań i bieżącego udzielanie informacji swojemu klientowi oraz jego adwokatowi.

 • Odpowiedzialność procesowa w jakichkolwiek postępowaniach. Odbieranie i sygnowanie dokumentów na miejscu (wezwania lub zawiadomienia sądowe). Asysta przy wszelkich obowiązkach i niezbędnych działaniach prawnych w sporze sądowym- reprezentacja klienta zgodnie z jego wolą i na jego korzyść.

 • Przekazywanie adwokatowi wszystkich dokumentów i instrukcji dotyczących sprawy, którymi dysponuje.

 • Uiszczanie opłat sądowych i udostępnienie numeru konta w przypadku ewentualnych kwot zasądzonych na poczet jego klienta.

Funkcje powierzone pełnomocnikowi procesowemu mają na celu ułatwienie procesu sądowego stronom postępowania, uniknięcie nadmiernych opóźnienień lub błędów prawnych oraz oszustw jak i stosowanie maksymalnej ochrony prawnej i proceduralnej, które są nieodzowne w czynnościach procesowych wymiaru sprawiedliwości.

Typy reprezentacji

System prawny Hiszpanii określa kiedy zachodzi obowiązek reprezentacji w osobie pełnomocnika procesowego jak i kiedy nie, w zależności od procedury sądowej jaka jest uruchamiana. Co do zasady- pełnomocnik procesowy niezbędny jest w większości postępowań, poza przypadkiem nakazu zapłaty drobnych roszczeń. Tutaj jego obecność nie jest wymagana.

Formy reprezentacji na gruncie prawnym to reprezentacja prawna, reprezentacja dobrowolna oraz reprezentacja procesowa. W każdym przypadku reprezentacja musi być umocowana notarialnie lub wyrażona przez klienta przed rozpoczęciem postępowania przed organami administracji sądu.

Kto może zostać pełnomocnikiem procesowym?

Prawo wymaga aby pełnomocnicy procesowi spełniali następujące wymagania:

 • Tytuł Licencjata Prawa (Licenciado en Derecho)

 • Uzyskanie tytułu Pełnomocnika Procesowego wydanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości Hiszpanii

 • Zrzeszenie się w stowarzyszeniu w miejscu w którym procurador chce wykonywać obowiązki zawodowe. Zawód pełnomocnika procesowego jest ograniczony terytorialnie przez szkoły zawodowe, chyba że pełnomocnik procesowy działa w imieniu administracji publicznej.

 • Uiszczenie przewidzianej w statucie Colegio de Procuradores opłaty wstępnej.

 • Złożenie uroczystego ślubowania przed właściwym Kolegium. Przyrzeczenie to zobowiązuje to przestrzegania praw, które stanowi konstytucja jako ustawa zasadnicza jak i praw zawartych w pozostałych ustawach.

 • W sprawie powołania pełnomocnika procesowego w procesie, pozwany zawsze ocenia najpierw jakie prawa najbardziej chce chronić i pod tym kątem dobiera odpowiedniego reprezentanta procesowego. Strona postępowania sama dokonuje wyboru, tak aby prawa proceduralne były przestrzegane podczas całej procedury sądowej.

Zródła:

http://www.definicionabc.com/derecho/procurador.ph

http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-es-un-procurador-de-los-tribunale

http://www.procuradoreslugo.org/documentos.asp?m=28

Autor: B.I.  Szlezak

Mieć franczyzę i pracować z domu? Tak, to możliwe!

pobrane

Mieć franczyzę i pracować z domu? Tak, to możliwe!

Bez potrzeby wynajmu lokalu ani wychodzenia z domu- to możliwości pracy przy prowadzeniu franczyzy. Tego typu franczyzy działają wykorzystując nowe technologie jako narzędzia w codziennej pracy. Nic dziwnego, iż te formy działalności zyskały na popularności w ciągu kilku ostatnich lat.

Pierwszym, o czym myślimy, gdy rozważamy możliwość prowadzenia własnej firmy jest wkład finansowy oraz znalezienie lokalu odpowiedającego zarówno rozmiarom prowadzonej działalności, jak i spełniającego nasze kryteria finansowe ze względu na jego zakup czy też wynajem.

Obecnie jest wielu franczyzodawców, którzy ułatwiają proces przejmowania ich marki franczyzobiorcom, biorąc na siebie znalezienie lokalu lub oferując pomoc przy kupnie bądź wynajmie pomieszczenia na siedzibę firmy. Nie zdarza się to, jeśli chodzi o przedsiębiorstwo tworzone od podstaw.
Tego typu pomoc jest dużą korzyścią dla franczyzobiorcy. Innym pozytywnym aspektem jest możliwość posiadania franczyzy bez obowiązku płacenia czynszu czy kupna lokalu- mowa o franczyzach, które umożliwiają pracę bez wychodzenia z domu.

Aby skorzystać z tej możliwości wystarczy połączenie z internetem i komputer. Tego typu franczyzy stają się coraz bardziej popularne w ostatnich latach głównie z powodu rozwoju nowych technologii w praktycznie wszystkich dziedzinach naszego życia, a także z powodu sytuacji ekonomicznej, w której się znajdujemy. Zanim podejmiemy decyzję o wynajmie lokalu czy biura jako siedziby naszej firmy, zastanawiamy się zazwyczaj dwa razy.

Jak już mówiliśmy, firmy franczyzowe, które pozwalają rozwinąć biznes bez wychodzenia z domu są powiązane z nowymi technologiami. Nowe technologie i usługi stały się produktami, które sprzedajemy (między innymi: sprzedaż portali internetowych z kuponami na zniżki, realizacja stron internetowych czy świadczenie wsparcia informatycznego.)


W innych przypadkach połączenie internetowe służy jako podstawowe narzędzie pracy i pozwala na wykonywanie kluczowych usług aby doprowadzić do ich finalizacji dla klientów firmy, np. franczyzy projektowania stron internetowych i albumów fotograficznych, zarządzania treścią.

Pod linkiem Franquicias Trabajo en Casa  na stronie www.franquicias.es można według swoich kryteriów znaleźć wiele firm franczyzowych, których franczyzobiorcą można zostać bez własnego lokalu. Pozwala to zaoszczędzić sporą sumę pieniędzy, co w efekcie może być jedną z zalet, lecz nie ostatnią.

Prawdą jest, iż w czasie rozwoju własnej firmy jako firmy franczyzowej aspekt finansowy gra niezmiernie ważną rolę, przy tym mamy także na uwadzę aktualną, globalną sytuację ekonomiczną. Oprócz tych aspektów istnieją inne czynniki, które zakładający firmę franczyzową powinien uwzględnić aby spełniać się w tym co robi. Jednym z nich jest elastyczność czasu pracy.

Jeśli zastanawiasz się nad biznesem bez wychodzenia z domu, powinieneś najpierw:

 • Określić miejsce pracy: nie musimy mieć przestrzeni wytyczonej ścianką działową, aczkolwiek jeśli pracujemy w kuchni, musimy pamiętać aby mieć kącik poświęcony jedynie pracy tak, aby inne czynności, których dokonujemy w kuchnii, nas nie rozpraszały

 • Ułóżyć plan pracy: będąc w domu możemy pracować w każdym momencie- nie jesteśmy ograniczeni czasem. Dobrze jest dlatego obliczyć, które rzeczy wymagają więcej czasu a które mniej. Pozwoli to efektywnie zarządzić naszą działalnością, a przy tym uniknąć strat finansowych. Da nam to również informację, czy pracujemy tyle ile jest to konieczne i czy możemy pracować mniej a wydajniej.

Jeśli spełnimy dwa powyższe kryteria możemy być pewni, iż elastyczność w naszym przypadku będzie równała się wolności. Wolność i elastyczność w organizowaniu pracy jest szczególnie ważna, gdy nie chcemy lub nie możemy iść do pracy, gdyż mamy wizytę u lekarza lub musimy zająć się członkami rodziny. Czy może być coś lepszego od możliwości znalezienia czasu zarówno dla rodziny jak i pracy?

Nie zwlekaj i przekonaj się sam, że franczyza bez wychodzenia z domu może być Twoją przyszłością już teraz! Odkryj wszystkie jej zalety i rozwijaj biznes bez wychodzenia z domu, godząc przy tym życie zawodowe i prywatne!.

Tłumaczenie: B.I.Szlęzak

Link do artykułu w wersji oryginalnej: https://www.franquicias.es/noticias/tener-una-franquicia-y-trabajar-desde-casa-si-se-puede-3473.html

Rząd zaaprobował rewizję notarialną na rzecz poprawy usług publicznych

fear-change-cartoon-shows-therapist-dutch-boy-asking-if-afraid-49225568

Rada ministrów zaaprobowała dekret królewski o demarkacji notarialnej, który określa liczbą notariuszy w stosunku do liczby osób potrzebujących usług prawnych, aby poprawić jakość tych świadczeń.

Spadek aktywności ekonomicznej w ostatnich latach zredukował liczbę klientów usług notarialnych. Wsród części społeczeństwa oraz firm, szczególnie w sektorze nieruchomości i finansowym mamy do czynienia z konsekwentnym brakiem popytu na usługi notarialne. Sytuacja ta obliguje notariuszy do przystosowania się nowej rzeczywistości, przyporządkowując terytorialnie obecnie praktykujących. W niektórych przypadkach pozwala to na powołanie nowych notariuszy, bardzo często zmusza jednak do wykreślenia z rejestru tych, którzy zostają uznani za zbędnych, ze zwględu na niskie zainteresowanie usługami prawnymi, zgodnie z komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wobec tego nowa linia demarkacyjna, która została zaaprobowana przez dekret królewski ma za zadanie nie tylko dać odpowiedź na zmniejszenie liczby transakacji, lecz także rozwiązać problem organizacji notariuszy, zapewniając dostęp społeczeństwu do usług notarialnych na równych warunkach, na całym terytorium kraju.

Natariusze jako praktycy prawa tworzą jednolitą grupę funkcjonariuszy publicznych, podlegając hierarchicznie Dyrekcji Generalnej Rejestrów i Notariatu Ministerstwa Sprawiedliwości (Hiszpanii). Zadaniem państwa, jako koordynatora, jest ustalenia cenzusu notarialnego na całym terytorium państwowym. W przypadku Katalonii dekret królewski, który został zaaprobowany, podkreśla kompetencje wykonawcze tego regionu odnośnie ustalania cenzusu notarialnego, który został skonkretyzowany w możliwości ustalenia liczby i klasy notariuszy, którzy bedą mogli praktykować w każdym z okręgów notarialnych.

Nowy cenzus utrzymuje jako maksimum jednoosobowe stanowisko w obszarach wiejskich, w celu zagwarantowania istnienia kancelarii notarialnych na obszarach, gdzie jest tylko jeden notariusz, unikając przy tym niepotrzebnego przemieszczania się społeczeństwa. Od teraz również notariusze będą mogli prowadzić swoje przedsiębiorstwa w miejscowościach mniejszych niż 500 mieszkańców z możliwością stworzenia elektronicznej firmy w miejscach, w których kancelaria notarialna jest nierzadko jedynym urzędem. W przypadku stanowisk wieloosobowych zastosuje się kryterium ich restrukturyzacji redukując wyłącznie te stanowiska, które nie były konieczne, aby zapewnić usługi prawne na poziomie odpowiadającym lokalnym potrzebom, biorąc pod uwagę liczbę i koncentrację ludności.

Link do wersji oryginalnej w j.hiszpańskim: http://www.elderecho.com/actualidad/Gobierno-revision-demarcacion-notarial-servicio_0_789000114.html

tłumaczenie: B.I.Szlęzak

Rząd zaakceptował projekt ustawy o zmianie ustawy prawo cywilne procesowe.

paragraph-386042_1920

W trakcie postępowań dotyczących wezwania do zapłaty sędzia będzie mógł zweryfikować istnienie klauzul abuzywnych w umowach

Rada Ministrów zatwierdziła projekt ustawy o zmianie ustawy prawo cywilne procesowe, który wprowadza szereg zmian ukierunkowanych na poprawę wydajności działania wymiaru sprawiedliwości jak również w relacji Ministerstwa z osobami wykonującymi zawód prawnika  i obywatelami przez zastosowanie technologii informacji na gruncie procedur i procesów prawnych, zgodnie z komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości Hiszpanii.

Technologie informacji i komunikacji

Postęp w rozwoju systemów i aplikacji technologii zorientowanych na osiągniecie cyfrowego wymiaru sprawiedliwości wraz z poszczególnymi grupami osób zdeterminowały obowiązek używania środków elektronicznych we wszystkich formach komunikacji. Dane poczty elektronicznej i numer telefonu będą mogły być użyte w celu lokalizacji oskarżonego. Zostaną zrealizowane działania komunikacyjne przez Servicio de Dirección Electrónica Habilitada (Dyrekcja Generalna ds. Usług Komunikacji Elektronicznych) podjęte w przypadku osób zobligowanych w znaczeniu prawnym i innych, którzy będą zainteresowani otrzymywaniem informacji prawnych na drodze elektronicznej. W ten sposób odbiór elektronicznych zawiadomień wymiaru sprawiedliwości, które do tej pory przekazywane były jedynie w papierowej formie będą odbywały się droga elektroniczna. Dodatkowo będzie można poinformować za pośrednictwem awiza przesłanego w formie SMSa osobę zainteresowana do której skierowane jest zawiadomienie. Jeśli chodzi o współpracujących z wymiarem sprawiedliwości, kolegia adwokatów będą zobowiązane do podjęcia odpowiednich kroków, tak aby można było zagwarantować, iż wysyłanie i odbiór powiadomień elektronicznych był możliwy na terytorium całej Hiszpanii.

Co do publikacji pism urzędowych i dokumentów, od 1 stycznia 2016 roku wszyscy prawnicy zawodowi, jak i organy prawne są zobowiązane do korzystania z istniejących środków elektronicznych w administracji wymiarem sprawiedliwości oraz do posługiwania się środkami elektronicznymi celem wykonywania tej działalności. Aby były skuteczne, właściwy organ powinien dysponować odpowiednimi zasobami technicznymi już przed tą datą.

Poprawa regulacji postępowań ustnych

Jako środek poprawy w procesie postępowania ustnego zostanie wprowadzona instytucja odpowiedzi pisemnej na żądanie, dzięki czemu powód będzie mógł zaznajomić się z motywami pozwanego. W ten sposób zapewni się stronom udział w rozprawie, gdzie zostaną przedstawione tylko precyzyjne dowody, unikając przy tym niepotrzebnych świadków, materiałów dowodowych i ekspertów.

Kolejną nowością projektu ustawy o zmianie Ustawy Prawo Cywilne Procesowe jest wprowadzenie możliwości przedstawienia wniosków w trakcie postępowania ustnego, co pozwoli obydwu stronom przedstawić zarzuty na koniec rozprawy. Dzięki temu zostanie stworzony nowy system regresowy, który maksymalnie będzie chronił przed dopuszczeniem lub odrzuceniem kolejnych dowodów w sprawie.

Procedura płatności

W odniesieniu do procedury zapłaty w celu zapewnienia skutecznej ochrony interesów konsumentów, sędzia sprawdzi istnienie nieuczciwych zapisów w umowach konsumenckich lub użytkowników. Dzięki temu będzie można z urzędu uznać rzeczony zapis w umowie jako niedopuszczalny. W danym przypadku nie będzie można się powołać na taki zapis w żadnym dalszym procesie.

Wprowadzenie takiego rozwiązania prawnego jest zgodne z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 czerwca 2012 w sprawie C-618 Hiszpański Bank Kredytowy, w której stwierdzono, iż przepis prawa hiszpańskiego chroniący prawa konsumenta nie jest zgodny z prawem wspólnotowym. Sędzia, któremu znane jest powództwo w sprawie o nakaz zapłaty nie może z urzędu zbadać zapisu w umowie stanowiącego o odsetkach za zwlokę.

W zgodzie z nowym systemem Drugiej Szansy dla osób fizycznych który został zaaprobowany przez Rade Ministrów skraca się okres przedawnień dla działań osób, które nie mają ustawowego terminu przedawnienia. Okres przedawniania zmienia się z 15 lat na 5.

Usprawnienie realizacji publicznego udostępniania informacji

Ostatecznie projekt ustawy o zmianie ustawy prawo cywilne procesowe zmienia funkcje adwokata, aby ułatwić czynności procesowe i zredukować obłożone praca sądy. Eliminuje przy tym obowiązek dysponowania co najmniej dwoma świadkami, aby potwierdzić zeznania. Nowy tekst przyznaje adwokatom możliwość komunikowania się z innymi stronami,świadkami, biegłymi oraz innymi osobami, które nie będąc stroną postępowanie maja obowiązek w nim uczestniczyć.

Link do strony z oryginalnym artykułem (hiszp.) http://www.elderecho.com/actualidad/Gobierno-Proyecto-Reforma-Enjuiciamiento-Civil_0_787500014.html

tłumaczenie: B.I. Szlęzak

Międzynarodowa jurysdykcja w sprawie o pogwałcenie praw autorskich w internecie. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2013r. Pickney (G-170/12)

one-way-438122_1920
 1. Stan faktyczny

W konflikcie tym powód – P. Pickney- mieszkaniec Tuluzy twierdził, iż jest autorem kolekcji dzieł muzycznych, które zostały skopiowane bez jego zgody przez austriacką firmę- Mediatech- i następnie zostały wprowadzone na rynek przez dwie brytyjskie firmy przez internet w taki sposób, iż omawiane powyżej utwory były udostępnione publicznie na różnych stronach internetowych dostępnych z domu powoda we Francji. Pickney złożył skargę przeciwko Mediatech przed Tribunal de Grande Instance de Toulouse (Sąd Okręgowy w Tuluzie) domagając się odszkodowania za szkodę powstałą przez naruszenie jego praw. Mediatech w międzyczasie zakwestionował właściwość francuskich sądów. Sąd odrzucił wniosek o stwierdzenie braku jurysdykcji francuskiego sądu i austriacka firma złożyła apelacje przed Cour d’appel de Toulouse (Sąd Apelacyjny w Tuluzie), który następnie stwierdził, iż Sąd Okręgowy w Tuluzie nie miał jurysdykcji na podstawie tego, iż pozwany ma swoją siedzibę w Austrii i miejsce, gdzie powstała szkoda nie może być usytuowane we Francji. Pinckney odwołał się do Francuskiego Sądu Kasacyjnego, który zdecydował o zawieszeniu postępowania i przekazaniu serii pytań do Trybunału Sprawiedliwości nawiązując do interpretacji artykułu 5.3 Rozporządzenia Rady (Wspólnoty Europejskiej) Nr. 44/2001 w sprawie jurysdykcji sądowej, uznania oraz egzekwowania wyroków w sprawach cywilnych i handlowych.

2. Ustalenia

Przytoczony przepis wyraźnie stwierdza, iż: „Osoby zamieszkałe w kraju członkowskim mogą zostać pozywane w sądach innych krajów członkowskich: (…) w sprawach nawiązujących do czynów niedozwolonych lub czynów podobnych do czynów niedozwolonych, w sądach miejsca, gdzie nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę lub mogło wystąpić. Podstawowe  pytania poruszone w tej sprawie to czy sąd, w którego jurysdykcji terytorialnej treść artystyczna, której dystrybucja nie została upoważniona przez autora, może być dostępna online. Czy wspomniana jurysdykcja terytorialna różniąc się od jurysdykcji, gdzie naruszenie mialo miejsce jest właściwa, aby rozpatrzyć skargę odszkodowawczą. Czy treść będące przedmiotem naruszenia musi być specjalnie ukierunkowana na ogólnodostępność w tym kraju członkowskim. Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział na te przedprocesowe pytania w sposób twierdzący, podając jako główny argument, iż prawdopodobieństwo wystąpienia szkody wynikającej z naruszenia prawa autorskiego, zmaterializowanego w konkretnym kraju członkowskim zależy wyłącznie od tego, czy prawa, które powód podnosi jakoby były naruszone są chronione na terytorium tego kraju członkowskiego i czy jest możliwe, aby uzyskać dostęp do przytaczanej twórczości z tego kraju członkowskiego przez stronę internetową. Jednakże Trybunał podniósł również, że sąd rozpatrujący sprawę ma tylko jurysdykcję do orzekania z poszanowaniem szkody spowodowanej na terytorium Państwa Członkowskiego do którego ta jurysdykcja należy, która jest zgodna z zasadą terytorialności, którą stosuje się w sprawach odnoszących się do ochrony praw własności intelektualnej.

3. Uwagi

Jako że Trybunał Sprawiedliwości poprzednio użył w swoim wyroku z dnia 7 marca 1995r. (Shevill Case) określenia „ miejsce gdzie nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę lub może nastąpić” odnosi się ono zarówno do miejsca, gdzie szkoda została spowodowana jak i miejsca gdzie szkoda nastąpila. Z oczywistych przyczyn ta dychotomia nabiera szczególnego znaczenia, gdy dochodzi do naruszeń prawa, które zachodzą online. Z tym orzeczeniem, które kontynuuje uzasadnienie zawarte w decyzji trybunału z dnia 25 października 2011 (edate advertising) oraz 19 kwietnia 2012 (Wintersteiger) Trybunał Sprawiedliwości daje podmiotowi prawa autorskiego możliwość wnoszenia roszczeń z tytułu szkód wynikających z udostępniania jego twórczości i innych przedmiotów ogólnodostępnych w internecie.

Cytowane Dokumenty

-Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z dnia 3 października 2013/184550 – Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich 44/2001 dotyczące jurysdykcji, uznawania i egzekwowania orzeczeń sądowych w dziedzinie prawa cywilnego i handlowego, EDL 2000/90488

-Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 7 marca 1995, EDJ 1995/11914

-Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 25 pazdziernika 2011, EDJ2011/236158

-Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 kwietnia 2012, EDJ 2012/66198

Link do oryginalnej wersji (w j. hiszpańskim oraz wersja w j. angielskim) http://tecnologia.elderecho.com/tecnologia/propiedad_intelectual_e_industrial/Competencia_internacional-infracciones-derechos_autor-Internet_11_790180001.html tłumaczenie: B.I. Szlęzak